Publikācijas

  1. “New Glass Review 39”. Korningas Stikla muzejs. “320 vēstījumi Rīgas Domā”. 2018.
  2.  “New Glass Review 36”.The Corning Mueum of Glass. Starpdisciplinārs starptautisks projekts “Apvērstais nams”. 2015.
  3.   Jiri Harcubas balva. Starptautisks stikla mākslas konkurss „Glass Kanazawa 2010” par darbu „Senā sieviete”. Kanazava. Japāna. 2010.
  4.  “New Glass Review 31”. The Corning Mueum of Glass. “Klusā daba ar Venēru”. 2010.
  5.  “New Glass” Nr. 2/2005. “Vēstījums”. 2005.

PUBLICATIONS

  1.  “New Glass Review 39”. The Corning Museum of Glass. “320 messages in Riga Cathedral”. 2018.
  2.  “New Glass Review 36”. The Corning Museum of Glass. Interdisciplinary international project “The Inverted House”. 2015.
  3.  Jiří Harcuba award. International glass art competition „Glass Kanazawa 2010” for the work „Ancient woman”. Kanazawa. Japan. 2010.
  4.  “New Glass Review 31“. The Corning Mueum of Glass. “Still life with Venus”. 2010.
  5.  “New Glass“ No. 2/2005. “Message”. 2005.